Aktualności

Wyniki Anonimowej Ankiety Synodu

dodane: 2 stycznia 2022 07:34

  

Wyniki ankiety Synodu 2021-2023

w parafii pw. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie

Do 28.12. 2021 łącznie złożono 48 ankiet

Część 1

  

Pytania

Odpowiedzi

Każda odpowiedź oznaczona x

Suma odpowiedzi

 

1. Czy jesteś członkiem wspólnoty parafialnej

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40

 

Nie

xxxxxxxx

8

 

2. Proszę podać płeć

Mężczyzna

xxxxxxxxxx xxxxx

15

 

Kobieta

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

33

 

3. Czy regularnie uczęszczasz na Mszę św. 

W każdą niedzielę

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

42

 

Często

xxxxx

5

 

Rzadko

 

Tylko w święta

 

Nie uczęszczam

x

1

 

4. Czy należysz do jakiejś grupy/wspólnoty przy parafii

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

21

 

Nie

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

26

 

Należałem w przeszłości

x

1

 

5. Proszę podać swój wiek

<15 lat

 

15-18 lat

 

19—25 lat

 

26—30 lat

xx

2

 

31-40 lat

xxxxxx

6

 

41-50 lat

 

51-60 lat

xxxxxx

6

 

61—70 lat

xxxxxxxxxx xxx

13

 

>70 lat

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

21

 

6. Skąd głównie czerpiesz wiedzę o parafii

czynny udział w życiu parafii

xxxxxxxxxx xxxxx

15

 

ogłoszenia niedzielne

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

35

 

od sąsiadów/ znajomych

xxxx

4

 

inne (proszę podać jakie) 

xxxxxxxxxxx internet

xxx koordynator wspólnoty

14

 

7. Czym jest da ciebie Kościół można zaznaczyć kilka)

wspólnotą

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

33

 

instytucją

xx

2

 

organizacją charytatywną

xxx

3

 

miejscem spotkania z Bogiem

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

45

 

Czymś innym (proszę podać)

x zasadniczym moim życiem wewnętrznym

x miejscem przyzwyczajonym 

x miejscem skupienia

x miejscem adoracji Najśw. Sakramentu

x wielbieniem Boga

5

Część 2

8. Czy twoja parafia/wspólnota jest da ciebie miejscem rozwoju twojej wiary i dlaczego

  

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

38

 

Inne odpowiedzi

xxxxxx

6

Uzasadnienie dla „tak”

- uczestniczenie w Eucharystii, adoracja czytanie Pisma Świętego

- wspólna modlitwa, wsparcie, radość ze spotkania

- dzięki wspólnocie bardziej przybliżam się do Pana Boga i bardziej ufam

- jest miejscem, gdzie rozmawiam z Bogiem. On mnie prowadzi i wskazuje drogę rozwoju.

- uczestnictwo w Eucharystii

- karmię się Ciałem Pana Jezusa

- medytacja nad Słowem Bożym, rozważania i komentarze do czytań

- kazania, częste przyjmowanie Komunii świętej, rekolekcje, wykłady, pieśni

- możliwość udziału we Mszy św. codziennie, wspólna modlitwa

- Msza św., spowiedź, adoracja, rekolekcje

- bez spotkania z Jezusem w Eucharystii nie widzę możliwości rozwoju

- spotykam Boga i osoby doświadczone życiem z Bogiem, czuję ich wiarę

- przez żywy kontakt z Bogiem

- przynależność do grup parafialnych, niedzielne kazania

- przynależność do grup parafialnych, niedzielne kazania

- poprzez systematyczne spotkania, nabożeństwa kontakt z osobami duchownymi i członkami wspólnoty

-, choć rozwój mojej wiary zależy głównie ode mnie

- przez udział we Mszy św.

- przez udział we Mszy św. i uroczystościach kościelnych

- głównie poprzez udział we wspólnocie neokatechumenalnej (w inne parafii)

- ale mam jeszcze inne miejsce poza parafią

- jestem u siebie i mam poczucie bezpieczeństwa wspólnoty

- Słowo Boże i katechezy są dla mnie pokrzepieniem i dodaniem sił do dalszego życia

- głoszenie Słowa Bożego

- jest Domem Bożym, gdzie zawsze można spotkać Jezusa Chrystusa

- jest miejscem spotkania z Bogiem

- wspólnota wierzących umacnia moją wiarę

- każde kazanie, spotkanie 

- pod warunkiem, że sam zabiegam o to

Inne odpowiedzi:

- niezupełnie

- nie do końca. Bez dalszej pracy samodzielnie lub w grupach człowiek się nie rozwija.

- nie

- nie rozwijam swojej wiary, mam coraz więcej pytań i wątpliwości; jedynie kazania, rekolekcje i wykłady w Internecie ją podtrzymują

- nie. Parafia jest miejscem podtrzymania mojej wiary, ale nie rozwoju. W celu rozwoju czytam książki, oglądam kazania na YouTube

- nie. Parafia jest jak dom i rodzina To podtrzymuje moją wiarę, ale jej nie rozwija. W celu rozwoju czytam Gościa Niedzielnego, oglądam kazania na YouTube

9. Kiedy mówisz mój kościół, to kto do niego należy

- cała wspólnota parafialna

- wszyscy uczestnicy i należący do Jezusa obecni w moim życiu i modlitwie

- wszystkie spotkane osoby, z którymi mogę swobodnie rozmawiać na temat wiary

- wszyscy chrześcijanie

- wszyscy chrześcijanie

- ludzie ochrzczeni i wyznający swoją wiarę w Pana Boga

- osoby ochrzczone i praktykujące

- wszyscy ochrzczeni

- wszyscy ochrzczeni

- wszyscy wierzący

- wszyscy wierzący ochrzczeni lub ci, którzy poszukują

-parafianie, wspólnoty, kapłani, siostry zakonne, hierarchia Kościoła z papieżem i Jezusem jako głową kościoła

- wierni, siostry, kapłani

- wierni, księża

- Pan Bóg, święci, hierarchowie, bracia i siostry no i ja

- Bóg, parafianie i ja

- Bóg, który jest w tabernakulum i wszyscy jesteśmy zaproszeni

- cała moja rodzina

- moja rodzina, sąsiedzi, naród

- wszyscy wierni

- wszyscy wierni

- wszyscy wierni uczestniczący we Mszy św.

- wszyscy parafianie i ludzie wierzący w Pana Boga

- chrześcijanin

- ja

- wierni mojego Kościoła

- wierni biorący udział w nabożeństwie

- kapłani, siostry zakonne i wszyscy wierni

- duchowni posługujący w parafii i wszyscy parafianie

- każdy kto wypełnia wolę Bożą

- wiele ludzi z mojej okolicy

- duchowna i świecka wspólnota

- wszyscy wierzący w Boga

- wszyscy wierzący w Boga

- moja rodzina, przyjaciele

- moja rodzina, parafianie, księża i siostry zakonne

- ja, moja rodzina i wszyscy Bracia w wierze

- parafia, episkopat, kościół ogólnoświatowy

- każdy, dla kogo ostateczną instancją jest Bóg w Trójcy Jedyny

- wszyscy ludzie, którzy żyją Ewangelią

- wszyscy wierzący, katolicy

- wszyscy ludzie; mój kościół to wskazanie położenia budynku

- każdy kto deklaruje przynależność do niego + dusze w czyśćcu + Niebo

- święci i błogosławieni

- każdy kościół jest mój, należą do niego wszyscy wierzący i to oni stanowią Kościół

- hierarchowie oraz wierni

- praktykujący i kapłani

10. Kto według ciebie jest odpowiedziany za twoją wspólnotę kościoła 

- wszyscy członkowie są odpowiedzialni za wspólnotę

- wszyscy członkowie, jednak b. duża jest rola proboszcza, wikarych i animatorów wspólnot

- Jezus, hierarchia Kościoła i każdy z członków Kościoła

- wierni

- my wszyscy

- wszyscy wierzący w Boga

- my wszyscy wierni

- wszyscy wierni

- wszyscy poprzez modlitwę i świadectwo

- wszyscy, którzy tworzą wspólnotę

- wszyscy, którzy tworzą wspólnotę

- każdy członek w różnym zakresie

- każdy kto do niego należy

- wszyscy parafianie i duchowni

- współsiostry mojej wspólnoty

- duchowni, zakonnicy i my sami

- wierni i ks. proboszcz

- wszyscy parafianie, szczególnie księża

- ks. proboszcz

- ks. proboszcz

- ks. proboszcz

- ks. proboszcz, księża, wspólnoty, wierni w parafii

- ks. proboszcz, księża i zakonnicy posługujący w parafii, wierni w parafii

- ks. proboszcz, księża posługujący w parafii, ogół wiernych ze służbą liturgiczną

- ks. proboszcz, kapłani, wierni w parafii

- ks. proboszcz, kapłani, wierni w parafii

- ks. proboszcz, księża posługujący w parafii, no i wierni 

- ks. proboszcz i kapłani

- ks. proboszcz

- ks. proboszcz

- ks. proboszcz

- ks. proboszcz

- ks. proboszcz

- ksiądz

- kapłani

- kapłani

- ks. proboszcz i wikariusze, którzy czasami zbyt często się zmieniają

- nasi przewodnicy duchowi i wszyscy wierzący

- ks. proboszcz, księża opiekunowie grup, iderzy, ale każdy powinien się czuć odpowiedziany

- przede wszystkim parafianie, przy uwzględnieniu kierownictwa ks. proboszcza

- wszyscy parafianie , na czele z ks. proboszczem

- brak

- papież, biskup, księża, wierni

11. Głową Kościoła na ziemi jest papież. Kto według ciebie pełni tę funkcję w Polsce

  

Prymas Polski

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

19

 

przewodniczący konferencji episkopatu

xxxxx

5

 

Episkopat Polski

xxxx

4

 

Biskupi

xxxxxxxx

8

 

nuncjusz, obecnie Salvatore Pennacchia

x

1

 

Kardynał

xxxx

4

 

Papież

xxxx

4

 

Nie wiem

xxx

3

 

Brak

xxx

3

Rozszerzenia i komentarze

- a praktycznie ks. dr Tadeusz Rydzyk

- dla mnie autorytetami są biskupi M Jędraszewski, St. Gądecki, i W. Depo

- kiedyś funkcję tę pełni Prymas Wyszyński

- Kazimierz Nycz

- bulwersująca jest izba arcybiskupów (27) i biskupów (102). Jaka jest ich rola?

- kiedyś Stefan kard Wyszyński, a w parafii ks. proboszcz Piotr Fołtyn

12. Czy masz przekonanie, że jesteś słuchany w Kościele

  

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

19

 

Czasami tak

xxxx

4

 

Nie

xxxxxx

6

 

Nie wiem

xxxx

4

 

Inne

13

Uszczegółowienie odpowiedzi „Inne”  

- przede wszystkim to ja powinienem słuchać, co Kościół mówi

- to wierni powinni słuchać, co Kościół ma im do powiedzenia

- no jasne – Bóg mnie słyszy

- słucha mnie w Kościele tylko Bóg

- słucha mnie w Kościele Pan Bóg

- nie wypowiadam się publicznie

- nie mam doświadczenia

- ta ankieta jest pierwszą możliwością wypowiedzenia się

- Kościół pomija głos młodzieży i nie reaguje odpowiednio szybko; moje dzieci wcześniej ministrant i chórzystka scholi do Kościoła obecnie nie chodzą

- Jezus nauczał, a nie słuchał. Kościół powinien nauczać, by nie odstępować od tego, o czym świadczył Jezus Chrystus

- wiem, że jest taka możliwość

- nie wiem o istnieniu jakiegoś forum, gdzie katolicy świeccy mogą wyrażać swoje obawy, uwagi

- wierzę, że tak by było w razie potrzeby

13a. Co wzmacnia twoją wiarę w dzisiejszym świecie, Kościele, parafii, wspólnocie

- uczestnictwo we wspólnocie Krwi Chrystusa, czytanie Pisma Świętego, pomoc chorym i cierpiącym, modlitwa i Eucharystia

- dostępność i postawa księży

- obecność Boga w moim życiu

- korzystanie z sakramentów

- Eucharystia

- księża głęboko wierzący, otwarci rozmodleni, gorliwi

- uczestnictwo w Eucharystii, we wspólnocie, Pismo św.., filmy religijne, wsparcie rodziny

- wspólne przeżywanie Eucharystii

- uczestnictwo w Liturgii

- stały, systematyczny kontakt z Kościołem (parafią)

- nic

- Słowo Boże

- udział we wspólnocie, w sakramentach

- niektórzy księża

- Eucharystia pod dwoma postaciami

- podróże i wizyty w sanktuariach

- osobiste przeżycia i doświadczenia; dobry przykład

- pozytywne wydarzenia, dobre przykłady

- świadectwa wiernych, solidna praca księży

- Msze okolicznościowe, udział moich znajomych, modlitwa, zaangażowanie w wolontariat

- udział w liturgii, konwiwencje, modlitwa, śpiewanie psalmów

- Eucharystia, Ewangelia, spowiedź

- częste uczestnictwo w sakramentach

- rytm życia kościelnego, uczestnictwo we wspólnocie

- księża z parafii

- wspólne nabożeństwa

- życie ludzi kościoła zgodnie z Ewangelią, zapewnienie Chrystusa, że „bramy piekielne Go nie przemogą”

- przynależność do grupy parafialnej, tematyczne filmiki na YouTube, świadectwa konkretnych osób

- niektóre wspólnoty oraz widok nawróconych osób, które wcześniej były daleko od Boga

- dobry przykład księży

- rozgłośnie katolickie, dobra prasa, wykłady w parafiach i internecie, dobry przykład Msze św.

- integracja wiernych wokół kościoła, wzbogacanie liturgii o elementy tradycyjne

- Eucharystia, komunia św. i Słowo Boże

- zachowanie osobiste księży

- przynależność do parafii, adoracja, lektura, pielgrzymki

- Eucharystia, Radio Maryja

13b. Co osłabia twoją wiarę w dzisiejszym świecie, Kościele parafii, wspólnocie

- oczekiwanie opłat za ...?

- brak żarliwości po obu stronach

- obniżanie wymagań wobec wiernych

- księża niewierzący w moc żywego Jezusa w Eucharystii, niechętni do służby ludziom,

- czasem moja sytuacja życiowa

- nic

- tuszowanie błędów kapłanów przez Kościół

- zamiatanie pod dywan niewygodnych spraw

- mieszanie polityki z Kościołem

- polityka i fałszowanie prawdy

- łączenie Kościoła z polityką, czyny i wypowiedzi niektórych hierarchów, postępowanie niektórych katolików nastawione na zysk, a nie pomoc bliźniemu

- pycha

- mało się bronimy i jesteśmy za mało aktywni wobec dzisiejszych niechętnych czasów

- zbyt mało mówi się o prześladowaniach chrześcijan w porównaniu z troską o ubogich i o imigrantów

- brak ministrantów na Mszy św. w niedzielę

- postępowanie niektórych księży i hierarchów

- zachowanie księży (nie z naszej parafii)

- niejasne i sprzeczne wypowiedzi papieża i biskupów

- własna gnuśność i słabość

- brak solidarności, wspólnotowości, dyskusji

- moje grzechy

- grzech

- brak wody święconej, brak kolędy, brak procesji w Boże Ciało

- zaniedbanie rozwoju przeze mnie samego

- polscy biskupi osłabiają moją wiarę

- biskupi

- starzy biskupi, którzy są zamieszani w skandale seksualne

- zachowanie osobiste księży, politykowanie

- prasa katolicka

- frustrujące jest, z jakim zapałem hierarchowie zajęli się kwestią imigrantów muzułmańskich, podczas gdy tysiące katolików jest prześladowanych

14a. Co umożliwia odważne, szczere i odpowiedziane wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym /wspólnocie/społeczeństwie

- rozmowa z siostrą zakonną w kancelarii, szczere rozmowy z kapłanami

- głęboka wiara parafian i księży

- wspólnota z życzliwym i zaangażowanym księdzem, internet

- zaufanie do Kościoła/wspólnoty, jego otwartość

- system wierni / kapłani

- zaufanie do wspólnoty

-- nie mam takich doświadczeń; w społeczeństwie staram się być odważnym

- zamknięta grupa (neokatechumenalna), prezbiter prowadzący

- pewność mojej wiary

- ta ankieta

- brak takiego czynnika

- uczestnictwo w jednej z grup parafialnych

- spotkania w grupach tematycznych wcześniej zaplanowanych, z możliwością swobodnej dyskusji

- internet

14b. Co utrudnia odważne, szczere i odpowiedziane wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym /wspólnocie/społeczeństwie

- brak otwartości, lęki parafian i księży

- brak spotkań

- brak dobrej woli, uprzedzenia, konsumpcjonizm, podziały polityczne

- system wierni / kapłani

- dystans

- charakter, trudności w zabieraniu głosu publicznie

- kościół podzielony

- błędne wychowanie w rodzinie, nie do wielkości osoby stworzone na wzór i podobieństwo Boga, lecz użytecznościowo w społeczeństwie 

- takie ankiety jak ta, przydałyby się częściej

- nie mam takich problemów

- nie mam takich problemów z wypowiadaniem się we wspólnocie

- brak zebrań wiernych, na których odbywa się kierowana, szczera dyskusja

- brak spotkań w mniejszych grupach poza czasem modlitwy

- obawa, że każda wypowiedź krytyczna zostanie potraktowana jako napaść na Kościół

- wizja Kościoła narzucona przez media nie jako autorytetu moralnego, lecz jako instytucji narzucającej zasady życia, a nie żyjące wg nich

- brak dobrego PR Kościoła, niepewność parafian

- brak takiego obyczaju w Polsce

- brak takiego czynnika

- brak takiego czynnika

- coraz bardziej agresywni poganie

- brak trudności

- wyśmiewanie się z wiary i chrześcijan

- nie wypowiadam się, nie umiem być w grupie

- nie mam wiedzy o forum, gdzie katolik mógłby się wypowiedzieć 

- brak chęci

- lekceważenie np. w formie „jesteś taka kościółkowa” 

15. Czy liturgia (Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia) pomagają tobie i wspólnocie w podejmowaniu najważniejszych decyzji

  

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

42

 

Czasami

x

1

 

Trudno powiedzieć

xx

2

- Tak, pod warunkiem, że ksiądz mówi głośno i zrozumiale do mikrofonu

16. Co ci przeszkadza w byciu aktywnym w misji Kościoła

  

Stan zdrowia

xxxxxxxxx

9

 

Brak czasu

xxxxxxx

7

 

Wiek 80+

xxxxxxx

7

 

Jedynie moja własna natura: nieporadność, lenistwo, charakter, nieśmiałość, introwertyzm, egoizm

xxxxxxxx

8

 

Nic

xxxxxxxxx

9

 

Inne

10

Uszczegółowienie odpowiedzi „Inne”

- jestem aktywna na ile pozwala mi czas

- tworzenie grup związanych z daną aktywnością

- przeszkody rodzinne

- nie jestem rozumiany

- a jaka jest to misja; ja postępuję drogą wskazaną przez Boga. A Kościół?

- a jaka jest misja Kościoła; Ostatnimi czasy staje się to coraz bardziej niejasne i niezrozumiałe. 

- uczestniczę w misji Kościoła poprzez pomoc chorym, co całkowicie wypełnia mój czas

- często liderami są osoby o b. radykalnych poglądach, z którymi się nie utożsamiam

- coraz bardziej agresywni poganie

- brak poczucia wspólnoty parafian w dużej parafii

17. Twoje uwagi, sugestie czy wskazówki, którymi pragniesz się podzielić

- w nauczaniu w kościele set zbyt dużo ekologizmu i ochrony życia doczesnego, a coraz mnie można usłyszeć o życiu wiecznym, nawracaniu się, o grzechach np. jałmużnik papieski powiedział, że nie idąc do kościoła, tyko zostając w domu okazujemy miłosierdzie; to samo wyrażali inni proboszczowie, ciesząc się, że tak mało ludzi jest w kościele, bo okazali posłuszeństwo;

- brakuje większej aktywności, odwagi, częstszej peregrynacji obrazów, figur i misji w parafiach, wyjścia z monstrancją po ulicach i błogosławieństwa w czasie pandemii, suszy itp. 

- pragnęłabym, aby w salkach mogły odbywać się różne zajęcia da dzieci i dorosłych (malowanie ikon, akwareli, artystyczne robienie na drutach), warsztaty psychologiczne, muzyczne

- krótsze homilie na niedziele, bo zdarza mi się nie pamiętać Słowa Bożego

- za długie kazania

- ujednolicenie Komunii Św.

- utrzymać tradycję Kościoła (cisza w kościele w czasie Komunii)

- sposoby przyjmowania Komunii

- religia w szkole

- nowe pieśni kościelne (kolędy)

- myśl na rozesłanie, krótka homilia w dzień powszedni

- poprawić wspólnotowość parafii

- większy udział świeckich w liturgii

- katecheza dla dorosłych

- katechezy dla dorosłych i spotkania z ludźmi , którzy mogą ubogacić nasze życie religijne

- koniec Kościoła, jaki znamy

- stworzenie możliwości rozwoju duchowego dla małżeństw

- brak kiosku parafialnego

- stworzenie możliwości dzielenia się prasą katolicką

- możliwość spowiedzi przed Mszą św. 

- moja Parafia, moi kapłani blisko siebie z wiernymi w ich problemach i radościach

- więcej rekolekcji, katechez, wspólnych pielgrzymek, wyjść na religijne filmy

- przywrócić do życia kiosk z prasą katolicką

- wspierać media katolickie

- kto ma nas przygotować na ostateczne przyjście Pana w chwale Pan przyjdzie i co będzie? Płacz i zgrzytanie zębów

- oczekuję większego zaangażowania i pomysłowości duchownych w zakresie pomocy innym, kształcenia się, czytelnictwa, kultury, pielęgnowania tradycji, turystyce

- wskazane częste rozmowy kapłanów z wiernymi 

- aby w ważnych sprawach wiary, etyki i moralności episkopat wypowiadał się jednym głosem

- za użyteczne formy aktywności w parafii uważam katechezę dla dorosłych, bo umożliwia stawianie pytań, oraz integrację rodzin z małymi dziećmi (3- lat), które będą zaczynem odrodzenia Kościoła

- proponuję, by wodę święconą przy drzwiach wejściowych wlać nie do kropielnicy, ale do miseczki, którą łatwo umyć, a wodę wymienić na świeżą

- brakuje mi wody święconej, ciągle wkładam palce do suchej kropielnicy

- częstsze spotkania, brak służby liturgicznej podczas Mszy pierwszopiątkowych i pierwszosobotnich

- pomysł ankietowania jest wspaniały. Proboszczowie mogliby wykorzystać wyniki do pogłębiania naszej codzienności kościelnej

- powinno się urządzać spotkania wiernych z księżmi poza nabożeństwami

- pan organista gra za głośno – organy powinny prowadzić śpiew, a nie zastępować

- dobrze by było, gdyby parafia była miejscem integracji ludzi wierzących, niekoniecznie ceowe są spotkania w ramach akcji kościelnych

- za 10-20 lat kościół mogą stanowić młodzi, o ile zostaną z Kościołem Kościół musi się nauczyć z nimi rozmawiać, inaczej to świat zmieni ich szybciej niż Kościół. Bardzo wielu rzeczy parafianie nie wiedzą, nie rozumieją, a może zapomnieli.

- chcę, by do kościoła wróciła woda święcona i wszelkie inne obyczaje zabrane przez pandemię, możliwość tacy na kartę

- Proponuję ujednolicenie słów modlitwy Pańskiej i zamiast „nie wódź nas na pokuszenie” mówić „nie dopuść abyśmy ulegli pokusie” i przeniesienie homilii po pieśni na zakończenie Mszy św.; myślę, że znacznie lepsze tłumaczenie Pisma Świętego jest w Edycji św. Pawła niż w Biblii Tysiąclecia

- przeszkadza mi rozdawanie komunii na rękę, a po jej upadku nikt nie ogradza tego miejsca tyko udzie po nim chodzą, co jest niedopuszczalne; Kościół nie podlega pod rząd, zatem karygodne jest zamykanie kościołów i segregacja wiernych

- mniej polityki w Kościele

- zero polityki w Kościele

- nie trzeba się wstydzić się znaku Krzyża na ulicy, trzeba bronić Kościoła i duchownych, nie pozwalać na krytykowanie księży w naszej obecności, zachęcać dzieci do uczestnictwa we Mszy św. 

- niepokoi mnie obawa o przyszłość Kościoła

- trzeba upraszać Boga, abyśmy mogli powrócić jak najszybciej do normalności i większej miłości wśród ludzi

- marzę, aby w naszej parafii księża tłumaczyli Mszę św., np. na kazaniach czy rekolekcjach, a dzięki temu więcej ludzi pokochałoby Mszę św. 

- brakuje inspirowania do dobrych działań ze strony duchownych

- czasami kazania są odczytywane, co robi wrażenie sztampy w czasie Mszy św. A ja pragnę żarliwej nauki i większego zaangażowania Kapłana

- parafia bogata; dlaczego nie ma miejsc siedzących ocieplanych?

- zamknięty konfesjonał, dający więcej prywatności

- zamknięty konfesjonał (bo słychać spowiedź)

- prosimy o Mszę pokutną w I piątek miesiąca

- potrzeba Mszy św. przebłagalno-pokutnej za grzechy Kościoła: za brak jedności, grzechy przeciwko sakramentowi małżeństwa, kapłaństwa 

- adoracja powinna być pod opieką kapłana

- spowiedź przed Mszą św.

- informacja, jak można się umówić z księdzem, jeżeli chce się porozmawiać o istotnym problemie

- brak Mszy św. wieczornej o godz. 20:00 latem

- dzięki tej możliwości wypowiedzenia się mogłam przyjrzeć się mojej osobistej relacji ze wspólnotą parafialną

- zachęcać i inwestować w rozwój wiary dzieci i młodzieży, bo ich rodzice są czasami daleko od kościoła

18. Głosy dziękczynne i pochwalne

  

Rózne podziękowania i pochwały

xxxxx

5


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00